tel/fax: 383 384 001 | mobil: 602 493 909

CK Floria Vodňany

Další informace


Ubytování

Apartmá – cena je vždy uvedena za celou ubytovací jednotku. Apartmány mají vždy obývací pokoj, 1 – 3 ložnice, vybavenou kuchyňku s nádobím, ledničkou a sporákem, příslušenství a balkón nebo terasu. Cena platí na týden pobytu od soboty do soboty.
Hotel / Penzion – cena je vždy uvedena za 1 osobu včetně stravování. Dětské slevy platí vždy pro dítě ubytované se 2 plně platícími osobami. Pravidlem bývá ubytování v odpoledních hodinách, uvolnění ubytovacího zařízení dopoledne. V případě stravy začínají služby večeří a končí snídaní.

Doprava
Autokarová – autobusy jsou vybaveny kávovarem, lednicí, videem, na pobytové a poznávací zájezdy i klimatizací. Jedná se o moderní autobusy typu Karosa řady 936 nebo vyšší kategorie. Po 3 – 4 hodinách je zdravotní přestávka na vybavených parkovištích.
Výchozím nástupním místem je autobusové nádraží Vodňany, další nástupní místa jsou možná dle trasy zájezdu dle dohody. Nástupní místa mimo trasu jsou možná po dohodě a za příplatek dle skutečných nákladů. Podrobnosti budou sděleny přímo případným zájemcům.
Vlastní – do všech pobytových míst lze cestovat vlastní dopravou. Klient obdrží pokyny na cestu a ubytovací poukaz jako doklad na ubytování. U pobytů s vlastní dopravou negarantujeme služby delegáta a nezajišťujeme pojištění.

Pojištění
FLORIA - Cestovní Kancelář s.r.o. je pojištěna proti úpadku dle zákona, rozsah tohoto pojištění je součástí Všeobecných smluvních podmínek společnosti FLORIA - Cestovní Kancelář s.r.o.. Jiné pojištění není v ceně zahrnuto, lze je dokoupit za příplatek přímo v CK.

Delegát
Služby delegáta v pobytových místech negarantujeme. Je- li tato služba zajištěna, je poskytována bez příplatku. V místech, kde tato služba zajištěna není, je možné se obrátit na našeho zahraničního partnera nebo hotelovou recepci.

Rezervace a úhrada zájezdu
Zájezd je možné rezervovat osobně, telefonicky nebo emailem. Rezervace trvá 7 dní, během nichž je nutné zájezd uhradit v CK nebo na účet č 115-2986820257/0100, variabilní symbol bude sdělen zároveň s potvrzením rezervace. Pokyny k odjezdu pro vícedenní zájezdy budou k vyzvednutí týden před odjezdem.

Všeobecné smluvní podmínky


Pro poskytování služeb cestovní kanceláře FLORIA - Cestovní Kancelář s.r.o., platné s účinnosti od 16. 9. 2016.

Tyto všeobecné podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran a jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy mezi FLORIA - Cestovní Kancelář s.r.o. a zákazníkem.

Účastníci smluvního vztahu
Účastníky smluvního vztahu jsou FLORIA - Cestovní Kancelář s.r.o. Nám. Svobody 4, 389 01 Vodňany IČO 05398380 na straně jedné - dále jen pořadatel - a zákazník, kterým může být fyzická nebo právnická osoba uvedená na cestovní smlouvě - dále jen zákazník - na straně druhé.

Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah vzniká sepsáním cestovní smlouvy a uhrazením smluvené zálohy zákazníkem. Bez této úhrady ve stanoveném termínu není cestovní smlouva považována za platnou a smluvním stranám nevznikají žádné závazky.

Práva a povinnosti smluvních stran
Uhrazením smluvené zálohy se smlouva stává závaznou pro obě strany ve smyslu těchto Všeobecných podmínek.

Povinnosti pořadatele
Pořadatel je povinen před uzavřením cestovní smlouvy seznámit zákazníka se skutečnostmi, které jsou rozhodující pro uzavření cestovní smlouvy - termín zájezdu, místo pobytu, program zájezdu, kategorii ubytování, stravování, způsobu dopravy a typu dopravního prostředku, rozsahu pojištění a ceně zájezdu a tyto skutečnosti uvést v cestovní smlouvě.
V době platnosti cestovní smlouvy je pořadatel povinen ihned při uhrazení zálohy předat klientovi doklad o pojištění proti úpadku podle zákona 159/99 Sb.
Nejpozději 10 dnů před započetím zájezdu předat zákazníkovi odbavení zájezdu - pokyny k odjezdu, voucher případně další doklady.
Pořadatel je povinen zajistit řádné plnění objednaných služeb uvedených v cestovní smlouvě.

Práva pořadatele
Pořadatel má právo na úhradu všech služeb ve stanoveném termínu před započetím zájezdu.Ve zcela mimořádných případech má pořadatel právo zrušit zájezd, změnit program zvýšit cenu zájezdu. Ve zvlášť vyjímečných případech si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit zákazníka ze zájezdu. K vyloučení ze zájezdu může dojít jen v případě hrubého porušení pořádku zájezdu - napadání ostatních účastníků zájezdu, agresivní chování, alkoholismus ničení vybavení ubytovacího zařízení nebo dopravního prostředku.

Povinnosti zákazníka
Zákazník je povinen uhradit stanovenou cenu v řádném termínu splatnosti uvedeném na cestovní smlouvě. Při nedodržení tohoto ustanovení je pořadatel oprávněn zákazníkovi zájezd zrušit a požadovat úhradu stornopoplatků dle těchto Všeobecných podmínek.
Zákazník je povinen dostavit se včas k odjezdu a dbát pokynů vedoucího zájezdu. Dále je povinen dodržet vstupní formality navštívených oblastí. Pořadatel nenese odpovědnost za škodu, která vznikne zákazníkovi z důvodu nedodržení této povinnosti.

Práva zákazníka
Zákazník má právo na včasné a pravdivé informace o službách, které si objednal. Rovněž má právo na poskytnutí těchto služeb v rozsahu a kvalitě stanovené cestovní smlouvou.
Zákazník má právo od smlouvy odstoupit, je ovšem povinen uhradit pořadateli příslušné odstupné. Odstoupit od smlouvy může kdykoli, toto odstoupení se provádí písemně a pořadatel je zákazníkovi potvrdí. V případě, že poskytnuté služby neodpovídají kvalitou a rozsahem dohodnutým podmínkám, má zákazník právo tyto služby reklamovat.

Cena zájezdu
Ceny uvedené v katalogu jsou cenami smluvními. Není-li stanoveno jinak, platí vždy za týden pobytu. Závazná je cena, uvedená v cestovní smlouvě. Pořadatel může ceny zájezdu zvýšit v případě že dojde ke zvýšení cen dopravy z důvodu navýšení ceny pohonných hmot, v případě, že dojde ke zvýšení cen poplatků spojených s dopravou, která je součástí ceny zájezdu nebo v případě že dojde ke zvýšení kursu české koruny o více než 10%. Toto zvýšení je pořadatel oprávněn provést nejpozději 21 dnů před započetím zájezdu nejvýše ve výši zvýšených nákladů. Zákazník je oprávněn čerpat všechny služby, které si zakoupil. Za služby, které ze své vůle nečerpal, nepřísluší zákazníkovi žádná náhrada.

Změny služeb
Ve vyjímečných případech může pořadatel přistoupit ke změně v dohodnutých službách. V takovém případě má klient právo od smlouvy odstoupit bez poplatků. V případě, že klient se změnami souhlasí bude tento souhlas součástí dodatku k cestovní smlouvě. Za změny se nepovažuje změna ubytování, stravy nebo dopravního prostředku, jsou-li tyto služby zajištěny ve stejné nebo vyšší kategorii. Za změnu se rovněž nepovažuje posun započetí zájezdu, nepřesahuje-li 24 hodin. O všech změnách je pořadatel povinen informovat zákazníka bezodkladně, nejpozději však 10 dnů před započetím zájezdu.

Zrušení zájezdu ze strany pořadatele
V odůvodněných případech je pořadatel oprávněn zrušit zájezd. Za tyto důvody se považují okolnosti, které pořadatel nemohl předvídat nebo jim zabránit / živelná pohroma, válečný konflikt, politická nestabilita nebo zdravotní rizika v daných oblastech/. V případě hrozby bezpečnostního nebo zdravotního rizika je pořadatel oprávněn zrušit zájezd nejpozději 3 dny před jeho započetím. Pořadatel je rovněž oprávněn zrušit zájezd v případě, že počet účastníků nedosahuje minimálního stanoveného počtu, při němž je ekonomicky únosné zájezd realizovat. Pořadatel je povinen tuto skutečnost sdělit zákazníkovi nejpozději 5 dnů před započetím zájezdu. V ostatních případech je pořadatel oprávněn zrušit zájezd nejpozději 21 dnů před jeho započetím

Zrušení zájezdu ze strany zákazníka
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy s pořadatelem kdykoli před započetím zájezdu bez udání důvodu. Je-li důvodem k odstoupení změna smlouvy ze strany pořadatele, nevzniká pořadateli právo na odstupné. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z jiných důvodů, je povinen uhradit pořadateli odstupné v následující výši :
30 a více dnů před započetím zájezdu 10 % z ceny zájezdu
15 - 29 dnů před započetím zájezdu 50 % z ceny zájezdu
méně než 15 dnů 100 % Klient, který se nedostaví k odjezdu uhradí rovněž 100 % z ceny zájezdu.
Doporučujeme uzavřít pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty - tzv.pojištění na storno.

Pojištění
Pořadatel je pojištěn ve smyslu zákona 159/99 Sb. u ČPP, a.s., číslo pojistné smlouvy 0201601966. Toto pojištění platí pro případ, kdy pořadatel z důvodu svého úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je doprava součástí ceny zájezdu, nevrátí zákazníkovi zaplacenou částku za zájezd , jestliže se zájezd neuskutečnil nebo nevrátí pojištěnému rozdíl v ceně mezi zaplacenou cenou a cenou částečně poskytnutého zájezdu, jestliže se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
Jiné pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu, doporučujeme uzavřít pojištění léčebných výloh při cestách do zahraničí, pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty a další druhy pojištění v komerčních pojišťovnách.

Reklamace
V případě nespokojenosti se zajišťovanými službami má zákazník právo tyto služby reklamovat. Reklamaci je nutné provést bez zbytečného odkladu u vedoucího zájezdu, který zajistí nápravu. Není-li možné sjednat nápravu na místě, je zákazník oprávněn reklamovat služby do 3 měsíců od skončení zájezdu u pořadatele zájezdu. Pořadatel je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od podání reklamace.